PAP biedt ook cursussen aan:

Workshops

  • Omgaan met agressie bij publieke werkzaamheden
  • Vertalen van persoonskenmerken in arbeidstermen/competenties
  • Leidinggeven aan werknemers met psychische beperkingen

Voor: consulenten, trajectbegeleiders, baliemedewerkers en werkleiders

Uitgangspunten:

  • Ervaringsleren en aansluiting op de eigen praktijk
  • Vaardigheden worden door iedereen geoefend
  • Geleerde vaardigheden worden aan collega’s doorgegeven

Omgaan met agressie bij publieke werkzaamheden

Doelgroep.
Werkleiders, consulenten, baliemedewerkers, professionals in de spreekkamer en andere medewerkers die in hun werk met agressie van cliënten/klanten (kunnen) worden geconfronteerd.

Het gaat om de volgende agressievormen.
Mobbing (pesten op school en werk), verbale en fysieke agressie (aan de balie, in cliëntencontacten op het werk/in de spreekkamer, bij de cliënt thuis) en verbale bedreiging.

Uitgangspunten.
1.    Agressie rem je af door deëscalerend (begripvol en neutraliserend) gedrag, in woord en houding.
2.    Getrainde deelnemers trainen vervolgens andere collega’s.
3.    Ervaringsleren levert de beste resultaten op.

Leermethodiek/stijl.
Wij werken op basis van ervaringsleren. Praktijkervaringen bieden immers de beste leermomenten om doeltreffende vaardigheden aan te leren. De verworven kennis en vaardigheden moeten wel van belang zijn voor de organisatie waar de deelnemer werkzaam is. Daarnaast is er individuele consultatie gedurende het leerproces mogelijk.

Opzet en inhoud.
•    Kennismakingsgesprek (Gratis).
•    Aantal sessies/uren; 4/19 .
•    Onderwerpen: gesprekvoering, oogcontact, houding, gebaren, zelfbeheersing, medeleven uitspreken, humor, afleiden, communiceren met allochtonen
•    Individuele consultatie
•    Nazorg/terugkoppelen

(Gast)docenten.
•    Drs. Paul Huygelen MWO
•    Drs. Kenneth Purperhart

Kosten.
Prijs op aanvraag per deelnemer of per groep van 8 deelnemers

Aanvullende kosten.
•    Zelfverdedigingoefeningen
•    Extra individuele consultaties
•    Reiskosten

Voordelen.
•    De training kan intern en op eigen kracht of desgewenst onder supervisie op afstand worden gegeven.
•    Agressief gedrag wordt voorkomen of oplossingsgericht aangepakt.
•    Klachten worden voortaan vanuit de juiste houding en met steun van de organisatie positief (als een kans) behandeld.

Vertalen van persoonskenmerken in arbeidstermen/competenties

Doelgroep.
Werkleiders, consulenten, professionals in de spreekkamer, arbeidsbemiddelaars, trajectbegeleiders, re-integratiebegeleiders, werkcoaches en personeels-functionarissen.

Welke persoonskenmerken bedoelen wij?
Het gaat om persoonskenmerken op gedragsniveau. Daarbij maken wij geen link met  diepgravende psychologische (psychopathologische) termen. Deelnemers moeten leren om gedragskenmerken te vertalen naar de keuze voor passend werk en passende arbeidsomstandigheden.

Uitgangspunten.
De deelnemer moet kunnen aangeven welke passende maatregelen in de arbeidssituatie moeten worden genomen, zodat de medewerker/cliënt zijn (psychologische) mogelijkheden goed kan benutten en zijn psychologische belemmeringen kan compenseren. Deze vraag komt aan de orde wanneer bijvoorbeeld een re-integratie coach onvoldoende zicht heeft op de (psychologische) mogelijkheden en belemmeringen van de medewerker/cliënt. Tegelijkertijd wil men deze wel vaststellen, teneinde de gevolgen daarvan voor intrede in het arbeids-proces te kunnen verwerken.

Leermethodiek/stijl.
Wij werken op basis van ervaringsleren. Praktijkervaringen bieden immers de beste leermomenten om doeltreffende vaardigheden aan te leren. De verworven kennis en vaardigheden moeten wel van belang zijn voor de organisatie waar de deelnemer werkzaam is. Daarnaast is er individuele consultatie gedurende het leerproces mogelijk.

Opzet en inhoud.
Zie overige workshops

Onderwerpen: beoordelen, rekening houden met blinde vlekken en vooroordelen, de belemmerende werking van diagnoses en verbeterrecepten, in gesprek komen op het niveau van beweegredenen en de motivatie daarachter.

Docenten.
•    Drs. P. Huygelen MWO
•    Drs. K. Purperhart

Kosten.
Prijs op aanvraag per deelnemer of groep van 8 deelnemers.

Aanvullende kosten.
•    Extra individuele consultaties
•    Reiskosten

Voordelen van deze aanpak voor de organisatie.
•    De medewerkers die de training met succes hebben gevolgd zullen hun clienten beter en sneller kunnen bedienen, omdat zij minder extern advies nodig hebben om te kunnen definiëren wat een passend vervolg voor hun cliënt is op diens weg succesvolle arbeid.
•    Voorkomen wordt dat er veelvuldig psychologisch advies moet worden ingewonnen.
•    Men raakt beter geschoold in het concreet krijgen (exploreren) van belemmeringen van de medewerker/cliënt en van hun invloed op diens arbeidsmogelijkheden.

Leidinggeven aan werknemers met psychische beperkingen

Doelgroep
Leidinggevenden, werk(bege)leiders en trajectbegeleiders.

Wanneer spreekt men van psychische beperkingen?
Psychische beperkingen hoeven niet uitsluitend voor te komen bij mensen met psychiatrische problematiek. Een ieder kan onder moeilijke omstandigheden (stress) bepaalde gedachten, gevoelens en gedragingen ontwikkelen, die het ‘normaal’ functioneren kunnen belemmeren. Bij werknemers wordt de leidinggevende altijd voor (nieuwe) keuzes gesteld; moet er wat hiermee gedaan worden of niet, voldoet de werknemer nog en hoe moet de werknemer benaderd worden zonder dat de situatie escaleert tot een niet meer functionerende werknemer.

Uitgangspunten
1.    Pathologie (ziekte) wordt niet als alibi voor gedrag geaccepteerd, noch door de werknemer noch door de leidinggevende.
2.    Psychologische zelfkennis leidt tot positieve actie.
3.    Bemoedigen van actief gedrag en het resultaat daarvan is essentieel voor de aanpak; de werknemer verwacht actie én steun.

Leermethodiek/stijl.
Wij werken op basis van ervaringsleren.

Opzet en inhoud.
Zie overige workshops.

Onderwerpen: begrijpen wat er speelt bij de werknemer, duidelijk maken en houden wat verwacht wordt,  factoren bij ziekteverzuimreductie, omgaan met aangeleerde hulpeloosheid, hoe om te gaan met verzuimers omwille van psychische beperkingen, vermijden van de slachtofferrol.

Docenten.
•    Drs. P. Huygelen MWO
•    Drs. K. Purperhart

Kosten.
Prijs op aanvraag per deelnemer of groep van 8 deelnemers.

Aanvullende kosten.
•    Extra individuele consultaties
•    Reiskosten

Voordelen van deze aanpak voor de organisatie.
•    Een getrainde groep van 8 deelnemers kan overige collega’s weer trainen. Deze training kan intern en op eigen kracht of desgewenst onder supervisie op afstand worden gegeven.
•    Indien wenselijk kunnen wij het leidinggevend beleid herformuleren, de sturingsindicatoren ontwerpen, inpassingen in het bestaande arbobeleid verzorgen en een implementatieplan maken. Een nadere offerte kan voor deze activiteiten op verzoek worden gegeven.

Voordelen voor de leidinggevende.
•    Inzicht in psychisch ziek zijn, in minder goed functioneren en in syndromen gerelateerd aan arbeid (zoals surmenage, burnout).
•    Inzicht in de kritische succesfactoren van de aanpak, te weten:
de slachtofferrol wordt niet geaccepteerd
•    Men gaat uit van de mogelijkheden van de werknemer d.w.z. men biedt regelmogelijkheden die passen bij de mentale capaciteiten van de medewerker; men stuurt op inzetbaarheid
•    Praten in de vorm van arbeidstermen en belemmeringen
•    Organiseren van de regievoering, bijvoorbeeld door het verwerven van steun door de behandelaar
•    Mogelijkheden om arbeidsomstandigheden aan te passen.
•    Omgaan met verzuimers wegens psychische redenen en voorkomen van arbeidsgerelateerde psychische ziekten
•    Kunnen omgaan met allochtonen en hun wijze van communiceren.
•    Beter conflicten leren hanteren: leren agressieafremmend (de-escalerend) te reageren.

Trainingen

Meer informatie volgt.

Supervisie/ intervisie

Meer informatie volgt.

Wilt u meer informatie over de trajecten, trainingen, workshops en supervisie/intervisie, neem dan contact met ons op middels het contactformulier of telefonisch.

Haast je Langzaam!

PAP ziet gezonde oplossingen en staat voor je klaar!

Neem gerust contact met ons op.