Visie

Door de toenemende individualisering (eerst ‘ik’ en dan de rest) van de samenleving en de snelle veranderingen wordt het voor mensen steeds moeilijker om (de juiste) keuzes te maken. Sommigen raken daardoor uit evenwicht en kunnen uiteindelijk psychische en psychosomatische klachten/problemen krijgen. Dit kan tot aanzienlijke persoonlijke en sociale schade leiden. Helaas wordt dergelijk ‘onzichtbaar’ leed niet altijd serieus genomen, waardoor mensen te lang met hun klachten/problemen blijven rondlopen. (Vroegtijdige) psychologische hulpverlening is echter zeer belangrijk en wij streven ernaar om deze zorg op een laagdrempelige en snelle wijze beschikbaar te stellen.

Missie

Mensen met zorg-, arbeids- en leefstijlproblemen bewuster en mondiger maken, zodat zij met meer zelfvertrouwen in het leven staan, problemen aanpakken en zichzelf kunnen ontwikkelen. Wij willen deze mensen helpen om gezond, succesvol en gelukkig te zijn.

Wat is PAP?

Purperhart & Partners (voorheen Psychologisch Adviesburo Purperhart) is een centrum voor interculturele Zorg. PAP biedt (vroegtijdige) hulp op het gebied van zorg, arbeid en een gezonde leefstijl voor zowel particulieren als bedrijven (personeel). Wij maken onze klanten Krachtig, Stabiel en Flexibel.

Interculturele zorg staat voor de samenwerking tussen reguliere en alternatieve zorgverleners.

De focus ligt op ‘Natuurlijke Geneesvormen’. Wij leren mensen om hun eigen krachten en andere universele natuurkrachten te ontdekken en te benutten. Denk bijvoorbeeld aan buikademhaling, meditatie, yoga, gezonde voeding, gezond bewegen, regelmatig ontspannen en gezond genieten. Hoe doen wij dat? Door;

 • het stimuleren en bevorderen van persoonlijke groei en ontwikkeling
 • het verbeteren van het lichamelijk en psychisch functioneren
 • het ontwikkelen en benutten van het arbeidsvermogen

Het ‘NetSO’-project

Het ‘NetSO’-project is een kwaliteitskring van zorgverleners. Binnen dit project hebben wij de afgelopen 4 jaar in samen-werking met andere zorgverleners laagdrempelige zorg aan-geboden met positieve resultaten voor onze klanten. De zorg-verleners zijn ervaringsdeskundigen op de volgende gebieden; burn-out, traumatherapie (EMDR), hoog sensitiviteit, vrouwen/ gezinnen met negatieve ervaringen rondom kindergeboorte.

Meldt je als zorgverlener aan als je interesse hebt in een gezonde samenwerking met ons. Samen kunnen wij dan goede laagdrempelige zorg leveren.

Waarom PAP?

‘Gelukkig zijn’ is een kwestie van evenwicht houden tussen zelfonderhoud (ofwel zelfzorg) en de zorg voor anderen. PAP ondersteunt je op een laagdrempelige wijze hierin. Je leert jouw doelen te bereiken vanuit de kracht van Eenvoud (Simple Thinking) en de Natuur ofwel ‘Onthaasting’ en ‘Positief Denken’).

Psychische problemen zijn helaas nog steeds taboe. Mensen praten immers gemakkelijker over hun lichamelijke dan over hun psychische problemen. Of ze ontkennen psychische klachten, en doen zich sterker voor dan zij eigenlijk zijn. Wist je bijvoorbeeld dat ongeveer 20 tot 30% van de Nederlanders in hun leven een psychische stoornis kunnen oplopen? Vaak zoekt men te laat naar adequate psychische hulp. De schade die hierdoor kan ontstaan kan forse nadelen opleveren voor de persoon, zijn/haar directe omgeving en de samenleving.

Nog 8 redenen om voor PAP te kiezen:

 • werkt resultaatgericht en neemt voldoende tijd
 • werkt simpel en praktisch (hier en nu/geen overbodige administatie)
 • streeft naar een snelle intake (1 a 3 weken) en behandeling (3 a 4 weken)
 • stimuleert de eigen verantwoordelijkheid (eerlijk, stimulerend, bronaanpak)
 • versterkt het zelfsturend vermogen door keuzevrijheid en assertief gedrag (jezelf zijn en blijven) te bevorderen
 • creatieve, integrale en natuurlijke aanpak (medicatie van de huisarts indien noodzakelijk)
 • ‘dichtbij’ de klant (huisbezoek en/of e-health indien nodig)
 • snelle doorverwijzing naar andere zorgverleners (indien wenselijk)

Wie is PAP?

Kenneth en Belinda Purperhart zijn de drijvende krachten achter PAP. Door hun eigen multiculturele ervaringen hebben zij de kracht van interculturele samenwerking (uitwisselen van normen en waarden) en vroegtijdige hulpverlening leren waarderen.

Drs. Kenneth Purperhart

Kenneth Purperhart is GZ-psycholoog en mediator, gespecialiseerd in Interculturele psychologie, zorg en mediation.

Ik ben vader van twee dochters (Harufa en Raymonda). Nadat ik in de klinische arbeid- en gezondheid-psychologie ben afgestudeerd (Rijksuniversiteit Utrecht), ben ik jarenlang werkzaam als bedrijfs- en
gz-psycholoog. In de praktijk komt dit neer op onderzoek, advies en begeleiding/behandeling inzake
psychische klachten en beperkingen (eerstelijnsproblematiek).

Mijn werksectoren zijn; (langdurige) werklozen van gemeentelijke sociale diensten en UWV’s, mensen met een Wajong of SW-indicatie en reguliere werknemers die wegens ziekte zijn uitgevallen of die dreigen uit te vallen, Arbodiensten, re-integratiebedrijven en particulieren. Verder help ik als mediator bij (dreigende) arbeids-conflicten en interculturele communicatieproblemen.

Mijn voorkeur gaat uit naar een persoonlijke benadering, waarin wederzijds vertrouwen centraal staat. Dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van wederzijds respect. Ik combineer verschillende methoden en technieken, zoals in de oplossingsgerichte aanpak, de cognitieve gedragstherapie en de creatieve therapie. Verder ligt de nadruk ook op het bevorderen van zelfgenezing op natuurlijke basis (ademhalings-/ontspanningsoefeningen, voeding, kruiden, beweging).

Belinda Purperhart

Belinda Purperhart is secretaresse, gespecialiseerd in Interculturele relaties en zorg.

Ik heb twee dochters (Harufa en Raymonda).

Mijn werkervaringen liggen voornamelijk op het financiële en administratieve vlak. Ik kan goed zaken plannen en regelen, en vindt dit van groot belang voor het slagen van een onderneming. Deze werkervaring heb ik in de volgende sectoren opgedaan; logistiek (transport, facilitaire dienst-verlening), horeca, ambulante handel, cultuur, amusement en zorg. Ik geef de voorkeur aan een praktische, simpele, maar vooral persoonlijke aanpak van problemen.
Ik heb een administratieve opleiding gevolgd en ben in de privésfeer actief in het ondersteunen van mensen met een chronisch lichamelijke ziekte. Door mijn gemengde huwelijk ben ik ook als ervaringsdeskundige actief op het gebied van multiculturele vraagstukken, waaronder opvoeding, relaties, integratie en samenwerking.

Als Zorgcoördinator streef ik ernaar om hulpvragen en zorgaanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Waar een wil is, is een weg!

PAP ziet gezonde oplossingen en staat voor je klaar!

Neem gerust contact met ons op.